De Lutherhof - ANBI

De Lutherhof is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) op basis van de groepsbeschikking verleend aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting en nalatenschappen aan de Lutherhof zijn vrij van successie.

Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen heeft de overheid de ANBI’s verplicht een aantal kerngegevens openbaar te maken via een internetsite.

Bij de Lutherhof zijn twee rechtspersonen actief.

Evangelisch-Lutherse Stichting “De Lutherhof”:
Deze stichting regelt de exploitatie van het gebouw d.w.z. de verhuur en inning van de huur en servicekosten en de voorzieningen voor de bewoners, die via de servicekosten verrekend worden.
Het personeel –huismeesters en portiers- is in dienst van de stichting.

De ANBI-informatie over de Evangelisch-Lutherse Stichting de Lutherhof vindt u hier.

Diaconale Instelling Lutherhof:
Deze rechtspersoon is verantwoordelijk voor instandhouding en onderhoud van gebouw en de technische installaties. Basis hiervoor zijn de huurinkomsten (kale huur) die geïnd worden door de stichting.

De informatie van de Diaconale Instelling Lutherhof vindt u hier.