De Lutherhof - Beschermde woonomgeving

Buurtactiviteit

De Lutherhof voorziet in deze tijd van vergrijzing en terugtredende overheid in een belangrijke behoefte voor bijv. ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen, maar wel binnen een beschermde woonomgeving. Maar ook voor jongeren biedt de Lutherhof een goede en veilige woonomgeving, een oase van rust midden in de hectische stad.

Binnen de Lutherhof is een inwonend huismeestersechtpaar aanwezig. Zij coördineren de dagelijkse gang van zaken en geven leiding aan de portiers en vrijwilligers. Het huismeestersechtpaar, de portiers en de vrijwilligers ondersteunen en helpen met name de oudere bewoners door het verrichten van kleine hand- en spandiensten. Door een goed en actief samenspel tussen bestuur, maatschappelijk werkers en huismeestersechtpaar, aangevuld met thuiszorg wordt ernaar gestreefd om ouderen zo lang mogelijk in een zelfstandige woonsituatie te laten functioneren.

Er bestaat een nauw contact tussen bewoners en bestuursleden. Door het bestuur worden regelmatig bezoeken afgelegd bij de oudere bewoners. Voor alle bewoners worden periodiek gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd, zoals maaltijden, een tuinfeest, kwartaalborrels, en Kerst- en Nieuwjaarsvieringen.