Evangelisch-Lutherse Stichting
“De Lutherhof”- ANBI


 

Binnen de Evangelisch-Lutherse stichting wordt het eeuwenoude Diaconale kader op deze manier praktisch vormgegeven: het bieden van een beschermde woonomgeving. In breder verband past dit ook binnen de lang bestaande tradities en gebruiken die kenmerkend zijn voor de Nederlandse hofjescultuur.  Op deze manier draagt de Evangelisch-Luthers Stichting bij aan het beheer van de Nederlandse hofjescultuur, onderdeel van het immaterieel erfgoed.      


Het bestuur houdt ook beleidsmatig zicht op de “omgeving” om ontwikkelingen te volgen die van invloed kunnen zijn op de Lutherhof:

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 De doelstelling van de Lutherhof is “beschermd wonen” te bieden aan degenen die hier een woning huren. Daarbij gaat het om veel meer dan het verhuren van een goede woonruimte tegen aan aantrekkelijke huur. “Omzien naar elkaar” vormt een essentieel element in het woonklimaat. In de Lutherhof wordt dit op verschillende manieren vormgegeven en bewoners kiezen zélf waar ze willen deelnemen aan activiteiten “voor en door bewoners”. Het bestuur heeft daarbij een faciliterende en stimulerende rol – alle zinvolle initiatieven worden -als het even kan- gehonoreerd. 

Vermeldenswaard is de Coronacrisis die begin 2020 wereldwijd toesloeg en die Nederland begin maart 2020 in volle omvang bereikte en ook in 2021 door liep. De financiële gevolgen voor de Lutherhof zijn zoals we verwacht hadden beperkt, maar de overheidsmaatregelen zijn natuurlijk ook voor de bewoners van de Lutherhof zeer ingrijpend.

In een “normaal” jaar wordt er een scala aan activiteiten georganiseerd die niet meer weg te denken zijn uit het hofleven. Naast de aloude Kerstviering en de Nieuwjaarbijeenkomst zijn te noemen: het koffie-uurtje op de maandag, de maandelijkse vespervieringen en natuurlijk de goed bezochte kwartaalborrels en inloop voor bewoners op 2e kerstdag.
Naast activiteiten die hoofdzakelijk voor bewoners zijn neemt de Lutherhof ook steeds meer deel aan buurtactiviteiten: Opentuinen-dag, Dichtersfestival Overtoomsesluis -met Lutherhof deelnemers-, het Wilhelmina huiskamerfestival en de buurtborrel Staringplein. Voor dit soort zaken stelt de Lutherhof graag zijn tuin, bestuurskamer of hal open – mits er geen sprake is van overmatige overlast voor de bewoners.

Echter in het tweede Corona jaar 2021 kon er geen van deze activiteiten zoals in eerdere jaren worden georganiseerd. Het hofleven gaat desondanks zo goed mogelijk verder, maar bijeenkomsten of vergaderingen zijn alleen op afstand mogelijk, veelal met inzet van digitale hulpmiddelen en is er op creatieve wijze gezorgd voor alternatieve activiteiten zoals 1,5 meter samenkomsten in kleine kring, een muziekvoorstelling in de tuin en erwtensoep to-go.

Ook dit jaar is weer gebleken hoe belangrijk het team van huismeester en portiers is voor het rimpelloos functioneren van de Lutherhof. Vanuit de loge bij de ingang hebben zij -letterlijk en figuurlijk- zicht op de bewoners en houden zij met hen contact. Waar nodig kunnen bewoners met zaken geholpen worden of simpelweg een praatje komen maken.
Daarnaast is het team vrijwilligers dat de “nachtbel” vormt, in noodgevallen bereikbaar tijdens de avonden en nachten dat de huismeester afwezig is.  

Dit jaar kregen 11 woningen van de Lutherhof een nieuwe bewoner. Locatie, voorzieningen en niet in de laatste plaats de huur maken het wonen in de Lutherhof nog steeds tot iets waar heel veel belangstelling voor is. Het gevolg is een behoorlijke wachtlijst voor alle type woningen en soms wachttijden van jaren.   

 Huren en servicekosten

Het bestuur volgt in principe jaarlijks de wettelijk toegestane huurverhoging om zo de inkomsten zoveel mogelijk op peil te houden. Daarbij wordt ook bekeken of de servicekosten aangepast moeten worden aan de te verwachten kosten. Om de bewoners in deze barre tijden -ook financieel- wat te steunen heeft het bestuur besloten om per 1 juli 2020 af te zien van de huurverhoging, die de overheid toestaat. Voor 2021 heeft de overheid besloten in de sociale sector geen huurverhoging toe te staan gezien de extra lasten die de voortdurende Corona pandemie veroorzaakte. Daarom is ook in 2021 de huur niet verhoogd. De financiële situatie van de Lutherhof laat voldoende ruimte voor deze beslissing.

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2021 - EL Stichting “De Lutherhof”


Omschrijving

Werkelijk
2021

BATEN

 

- Inkomsten uit verhuur (voorschotten servicekosten, afrekeningen gas en elektra en teruggaaf energiebelasting)

€ 188.304

 

 

LASTEN

 

Exploitatie

 

- Personele kosten (kosten schoonmaak, personeelskosten)

  €    88.491

- Huisvestingskosten (klein onderhoud, gas, elektra, water, kabel TV)

€    74.881

- Overige kosten (assurantiën, telefoon, administratie)

€      8.451

Totaal

€ 171.823

 

 

Saldo

€      16.481

Het saldo wordt verrekend met de bewoners