Evangelisch-Lutherse Stichting
“De Lutherhof”- ANBI


Deze stichting regelt de exploitatie van het gebouw dwz :

Het personeel –huismeesters en portiers- is in dienst van de stichting.

Het beleid van het bestuur is erop gericht de Lutherhof te exploiteren rekening houdend met:

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
De doelstelling van de Lutherhof is “beschermd wonen” te bieden aan degenen die hier een woning huren. Daarbij gaat het om veel meer dan het verhuren van een goede woonruimte tegen aan aantrekkelijke huur. “Omzien naar elkaar” vormt een essentieel element in het woonklimaat. In de Lutherhof wordt dit op verschillende manieren vormgegeven en bewoners kiezen zélf waar ze willen deelnemen aan activiteiten “voor en door bewoners”. Het bestuur heeft daarbij een faciliterende en stimulerende rol – alle zinvolle initiatieven worden - als het even kan - gehonoreerd. 

Zo is er in de loop der jaren een scala aan activiteiten ontstaan die niet meer weg te denken zijn uit het hofleven. Naast de aloude Kerstviering en de Nieuwjaarbijeenkomst zijn te noemen: het koffie-uurtje op de maandag, de maandelijkse vespervieringen en natuurlijk de goed bezochte kwartaalborrels. Nieuw waren vorig jaar de maaltijd met minderjarige asielzoekers en de inloop voor bewoners op 2e kerstdag.
Naast activiteiten die hoofdzakelijk voor bewoners zijn neemt de Lutherhof ook steeds meer deel aan buurtactiviteiten: Opentuinen-dag, Dichtersfestival Overtoomsesluis - met Lutherhof deelnemers -, het Wilhelmina huiskamerfestival en de buurtborrel Staringplein. Voor dit soort zaken stelt de Lutherhof graag zijn tuin, bestuurskamer of hal open – mits er geen sprake is van overmatige overlast voor de bewoners. 

Ook dit jaar is weer gebleken hoe belangrijk het team van huismeester en portiers is voor het rimpelloos functioneren van de Lutherhof. Vanuit de loge bij de ingang hebben zij - letterlijk en figuurlijk - zicht op de bewoners en houden zij met hen contact. Waar nodig kunnen bewoners met zaken geholpen worden of simpelweg een praatje komen maken.
Daarnaast is het team vrijwilligers dat de “nachtbel” vormt, in noodgevallen bereikbaar tijdens de avonden en nachten als de huismeester afwezig is.  

Dit jaar kregen 13 woningen van de Lutherhof een nieuwe bewoner. Vergeleken met het “dieptepunt” uit 2017 - slechts 2 woningen - is dit weer het gebruikelijke aantal.
De wachtlijst blijft daarbij onverminderd lang. Locatie, voorzieningen en niet in de laatste plaats de huur maken het wonen in de Lutherhof nog steeds tot iets waar heel veel belangstelling voor is.     

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2018 - EL Stichting “De Lutherhof”


Omschrijving

Werkelijk
2018

BATEN

 

- Inkomsten uit verhuur (voorschotten servicekosten, afrekeningen gas en elektra en teruggaaf energiebelasting)

€ 182.138

 

 

LASTEN

 

Exploitatie

 

- Personele kosten (kosten schoonmaak, personeelskosten)

  €    80.160

- Huisvestingskosten (klein onderhoud, gas, elektra, water, kabel TV)

€    66.252

- Overige kosten (assurantiën, telefoon, administratie)

€      8.912

Totaal

€ 155.324

 

 

Saldo

€      26.814

Het saldo wordt verrekend met de bewoners