Diaconale Instelling Lutherhof - ANBI


 

Binnen de Evangelisch-Lutherse stichting wordt het eeuwenoude Diaconale kader op deze manier praktisch vormgegeven: het bieden van een beschermde woonomgeving. In breder verband past dit ook binnen de lang bestaande tradities en gebruiken die kenmerkend zijn voor de Nederlandse hofjescultuur.  Op deze manier draagt de Evangelisch-Luthers Stichting bij aan het beheer van de Nederlandse hofjescultuur, onderdeel van het immaterieel erfgoed. 


e-mail: info@lutherhof.nl

Het beleid van het bestuur van de Diaconale Instelling is erop gericht de Lutherhof te onderhouden rekening houdend met:

   

Mbt het onderhoud van de woningen is enkele jaren geleden begonnen met een structurele renovatie – noodzakelijk om de voorzieningen uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw weer te actualiseren. Het accent ligt hierbij met name op de keuken -nu vrijwel afgerond- en de badkamers – in 2021 van start, een project voor de komende twee jaren.

Het
onderhoud van het pand -het rijksmonument- vindt grotendeels plaats in het kader van het Periodiek InstandhoudingsPlan (PIP) dat in overleg met Monumentenzorg vastgesteld wordt en de basis vormt voor de subsidieverlening.
Naast dit onderhoud gericht op de instandhouding van het pand heeft het bestuur ook blijvend aandacht voor de specifieke monumentale onderdelen van de hof. In dit kader zijn het torentje en het klokje van de Lutherhof enkele jaren geleden weer in oude luister hersteld en is de bestuurskamer in 2020 compleet gerestaureerd.

Aparte vermelding verdient de verduurzaming van de hof.
In 2021 start het bestuur met het ontwikkelen van concrete plannen op dit gebied – binnen de regels en richtlijnen van Monumentenzorg.  Dit betreft:

 

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Het onderhoud in 2020 betrof de volgende onderdelen:

De restauratie van de bestuurskamer is uitgevoerd ondanks alle beperkingen als gevolg van de Corona-crisis. Dat bleek mogelijk omdat de bestuurskamer “los” ligt van de woningen en eigen sanitaire voorzieningen heeft, waardoor de werklieden in hun eigen “bubble” aan de slag konden.
De restauratie van de bestuurskamer betrof de volgende onderdelen:

De totale kosten voor de restauratie zullen naar verwachting uitkomen op zo’n € 90.000, waarvan € 65.778 ten laste komen van 2020. 

Een sponsor-actie binnen het eigen netwerk van de Lutherhof verliep uiterst succesvol. Deze actie leverde € 46.250 op, waardoor rond 50% van de totale kosten voor deze restauratie via subsidies gedekt zijn.

   

In het kader van het groot onderhoud van het gebouw, de eerste zorg van de Diaconale Instelling, zijn in 2019 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 

Een en ander is onderdeel van het Periodiek InstandhoudingsPlan (PIP) dat voor de periode 2015-2020 in overleg met “Monumentenzorg“ is opgesteld. De kosten van de werkzaamheden in 2020 bedroegen zo’n € 60.174 – zonder rekening te houden met de subsidie die de overheid op onderdelen verleent.

  

 

Bijzonder (groot) onderhoud en renovaties

Gesponsord door de Molenpage Stichting zijn de volgende onderhouds- en renovatie-werkzaamheden uitgevoerd:

 

Verder heeft de Molenpage Stichting ook bijgedragen aan de vervanging van de CV’s in de woningen op de derde verdieping.  

 

Specifieke activiteiten in het kader van de monumentenstatus

 

 

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2020 - Diaconale Instelling Lutherhof

Omschrijving 

 werkelijk

 

 2020

 €

BATEN

 

Interest/opbrengst effecten   

 1.563

Ongerealiseerde koersverschillen effecten

3.566

Huuropbrengsten (kale huur)

302.561

Huuropbrengsten huismeester 

3.606

Huuropbrengsten overige ruimten  

1.150

Nationaal Restauratie fonds

 13.742

Bijdrage renovaties

 73.250

 

totaal van de baten

399.439

 

LASTEN

 

Niet doorberekende servicekosten:

  

Kosten ten goede van bewoners

2.233

Bestuurskosten     

11.623

Juridische  en advies kosten

593

Administratiekosten   

12.275

Accountantskosten  

 5.794

Betaling/verlies dubieuze vorderingen

 --

Assurantiën - bestuurdersaansprakelijkheid

1.152

Vervangingskosten logedienst en huismeesters

21.406

Overige kosten 

 1.262

sub-totaal

56.339

 

Kosten ressorterende onder "kale huur"

 

Klein onderhoud

10.254

Onderhoudsabonnementen

12.171

Dotatie aan voorziening groot onderhoud

 50.000

Dotatie nationaal restauratie fonds

 13.742

Extra dotatie aan voorziening ivm renovatie woningen

-

Bouwkundige advisering onderhoud

 -

Bijzonder groot onderhoud 

92.778

Aanslagen Gemeente en Waterschap

 17.456

Assurantiën

8.537

Afschrijving installaties

4.192

sub-totaal

 209.129

 

Financiële lasten

 

Bankkosten

1.188

Beheerskosten/koersverschil effecten    

147

Ongerealiseerde koersverschillen effecten

-

Rente leningen

 1.106

sub-totaal

2.440

 

Totaal van de lasten

 267.909

 

Resultaat

 131.530

 

Bestemming resultaat naar: 

 

Overig vrij besteedbaar vermogen

31.530

Onvoorzien onderhoud - verduurzaming

100.000