Diaconale Instelling Lutherhof - ANBI


Deze rechtspersoon is verantwoordelijk voor instandhouding en onderhoud van gebouw en de technische installaties. Basis hiervoor zijn de huurinkomsten (kale huur) die geïnd worden door de stichting.

Het personeel –huismeesters en portiers- is in dienst van de stichting.

 


e-mail: info@lutherhof.nl

Het beleid van het bestuur is erop gericht de Lutherhof te exploiteren rekening houdend met:

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
In het kader van het groot onderhoud van het gebouw, de eerste zorg van de Diaconale Instelling, zijn in 2018 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Een en ander is onderdeel van het Periodiek InstandhoudingsPlan (PIP) dat voor de periode 2015-2020 in overleg met “Monumentenzorg“ is opgesteld. De kosten van de werkzaamheden in 2018 bedroegen zo’n € 71.500,--  – zonder rekening te houden met de subsidie die de overheid op onderdelen verleent.

Bijzonder (groot) onderhoud en renovaties
Gesponsord door de Molenpage Stichting zijn de volgende onderhouds- en renovatie-werkzaamheden uitgevoerd:

Verder nam de Molenpage Stichting ook de volgende zaken voor zijn rekening:

In alle gevallen zijn de sponsorbijdragen van de Molenpage Stichting bestemd voor zaken die de bewoners direct raken en voor hen zichtbaar zijn.  

Financiële verantwoording
Staat van baten en lasten over 2018 - Diaconale Instelling Lutherhof


Omschrijving 

 werkelijk

 

 2018

 €

BATEN

 

Interest/opbrengst effecten   

 3.606

Ongerealiseerde koersverschillen effecten

-

Huuropbrengsten (kale huur)

291.062

Huuropbrengsten huismeester 

4.106

Huuropbrengsten overige ruimten  

2.064

Nationaal Restauratie fonds

 13.742

Bijdrage renovaties

 36.117

 

totaal van de baten

350.696

 

LASTEN

 

Niet doorberekende servicekosten:

  

Kosten ten goede van bewoners

2.393

Bestuurskosten     

7.409

Juridische  en advies kosten

1.353

Administratiekosten   

13.304

Accountantskosten  

 4.971

Betaling/verlies dubieuze vorderingen

 1.254

Verhuurderheffing

-

Vervangingskosten logedienst en huismeesters

11.430

Overige kosten  

 -

sub-totaal

42.114

 

Kosten ressorterende onder "kale huur"

 

Klein onderhoud

11.671

Onderhoudsabonnementen

10.637

Dotatie aan voorziening groot onderhoud

 30.000

Dotatie nationaal restauratie fonds

 13.750

Bouwkundige advisering onderhoud

 -

Bijzonder groot onderhoud 

55.838

Aanslagen Gemeente en Waterschap

 15.021

Assurantiën

5.077

Afschrijving installaties

31.352

Afschrijving appartementen

 -

sub-totaal

 173.347

 

Financiële lasten

 

Bankkosten

923

Beheerskosten/koersverschil effecten    

139

Ongerealiseerde koersverschillen effecten

14.752

Rente leningen

 2.297

sub-totaal

18.111

 

Totaal van de lasten

 233.572

 

Resultaat

 117.124