Diaconale Instelling Lutherhof - ANBI


 

Binnen de Evangelisch-Lutherse stichting wordt het eeuwenoude Diaconale kader op deze manier praktisch vormgegeven: het bieden van een beschermde woonomgeving. In breder verband past dit ook binnen de lang bestaande tradities en gebruiken die kenmerkend zijn voor de Nederlandse hofjescultuur.  Op deze manier draagt de Evangelisch-Luthers Stichting bij aan het beheer van de Nederlandse hofjescultuur, onderdeel van het immaterieel erfgoed. 

Het beleid van het bestuur van de Diaconale Instelling is erop gericht de Lutherhof te onderhouden rekening houdend met:

Mbt het onderhoud van de woningen is enkele jaren begonnen met een structurele renovatie – noodzakelijk om de voorzieningen uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw weer te actualiseren. Het accent ligt hierbij met name op de badkamers – in 2021 is hiermee gestart en het project zal ook de komende twee jaren doorlopen.

Het onderhoud van het pand -het rijksmonument- vindt grotendeels plaats in het kader van het Periodiek InstandhoudingsPlan (PIP) dat in overleg met Monumentenzorg vastgesteld wordt en de basis vormt voor de subsidieverlening.
Naast dit onderhoud gericht op de instandhouding van het pand heeft het bestuur ook blijvend aandacht voor de specifieke monumentale onderdelen van de hof. In dit kader zijn het torentje en het klokje van de Lutherhof enkele jaren geleden weer in oude luister hersteld en is de bestuurskamer in 2020 compleet gerestaureerd.

Aparte vermelding verdient de verduurzaming van de hof.
In 2021 is het bestuur gestart met het ontwikkelen van concrete plannen op dit gebied – binnen de regels en richtlijnen van Monumentenzorg.  Dit betreft:

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
Het onderhoud in 2021 betrof de volgende onderdelen:

De restauratie van de bestuurskamer is uitgevoerd ondanks alle beperkingen als gevolg van de Corona-crisis. Dat bleek mogelijk omdat de bestuurskamer “los” ligt van de woningen en eigen sanitaire voorzieningen heeft, waardoor de werklieden in hun eigen “bubble” aan de slag konden.
De restauratie van de bestuurskamer betrof de volgende onderdelen:

De totale kosten voor de restauratie zijn uitkomen op € 80.680, waarvan € 14.902 ten laste komen van 2021. 
Een sponsoractie binnen het eigen netwerk van de Lutherhof verliep uiterst succesvol. Deze actie leverde € 46.250 op, waardoor een aanzienlijk deel van de totale kosten voor deze restauratie via subsidies gedekt is. De subsidie is opgenomen in de jaarcijfers van 2020.

Regulier groot onderhoud
In het kader van het groot onderhoud van het gebouw, de eerste zorg van de Diaconale Instelling, zijn in 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Ten aanzien van regulier groot onderhoud is een en ander onderdeel van het Periodiek Instandhouding Plan (PIP) dat voor de periode 2021-2026 in overleg met “Monumentenzorg“ is opgesteld. De kosten van de werkzaamheden in 2021 bedroegen zo’n € 20.843 – zonder rekening te houden met de subsidie die de overheid op onderdelen verleent.

Bijzonder (groot) onderhoud en renovaties
Gesponsord door de Molenpage Stichting zijn de volgende onderhouds- en renovatie-werkzaamheden uitgevoerd:

Verder heeft de Molenpage Stichting ook bijgedragen aan de vervanging van de CV’s in de woningen op de derde verdieping.  

Specifieke activiteiten in het kader van de monumentenstatus