Van Brants Rus Hof - ANBI

Het Van Brants Rus Hof is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting en nalatenschappen aan het Van Brants Rushof zijn vrij van successie. Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen heeft de overheid de ANBI’s verplicht een aantal kerngegevens openbaar te maken via een internetsite. Deze informatie vindt u hieronder.

Naam:
Evangelisch Lutherse Stichting Van Brants Rus Hofje - kortweg: Van Brants Rus hofje.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Indentificatienummer): 007031774.

Contact gegevens Regenten van het Van Brants Rus Hofje:
Nieuwe Keizersgracht 28-44,
1018 DS Amsterdam,
email: vbrhofje@gmail.com

Bestuur
Dhr. dr. H.C. Donga, voorzitter
Mw M.W. Starke-Hulst, secretaris
Dhr. W. Tjoelker R.A., penningmeester
Dhr. drs. P. Wagenmaker, lid
Dhr. mr. H.P.G.E. Has, lid.

Beleid
Het beleid van het bestuur wordt gericht door de bepalingen van de erflater en de geschiedenis van bewoning in de loop der jaren (instelling van liefdadigheid). Het beleid is er bovendien op gericht om het gebouw en zijn doelstelling ook te kunnen doorgeven aan volgende generaties. Daartoe probeert het bestuur het gebouw ‘bij de tijd’ te houden, onder andere door het streven naar het gebruik van duurzame energie. Verder is het van belang de historische collectie van het hofje in stand te houden, te conserveren en waar mogelijk uit te breiden. Tevens wordt geprobeerd samen met de bewoners iets waar te maken van de bedoelingen van de erflater, onder andere door de niet-commerciële verhuur van de kamers en door nauwe contacten met bewoners (gesprekken door bestuur met bewoners, viering van de jaarlijkse stichtersdag, eindejaarsbijeenkomsten, samenwerking met bewoners bij tulpendagen, open tuinen dagen en monumentendagen, samen onderhouden van de hofjestuin).

Beloningsbeleid
Het bestuur van het hofje alsmede de huismeesters en assistent-huismeesters zijn allen vrijwillig werkzaam ten behoeve van het hofje. Zij ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De Evangelisch Lutherse stichting Van Brants Rus Hofje heeft ten doel onderdak en verzorging te verlenen aan behoeftige vrouwen (…) alsmede het huisvesten van verpleegkundigen en van werkende en studerende jongeren, alle van onbesproken gedrag, die daartoe naar de mening van regenten in aanmerking komen. Naast het onderdak in de onzelfstandige woningen, biedt het bestuur verzorging door het ter beschikking stellen van faciliteiten voor optimaal beschermd wonen. Hier toe behoren: de studentenhuiskamer met barvoorziening en piano, logeerkamer met badkamer voor vrienden of ouders, wasserette, fietsenkelder, tuin met recreatiemogelijkheden, regelmatige contacten en bijeenkomsten met het bestuur.

Hier vindt u Jaarverslag en Jaarrekening 2021 van het Van Brants Rushof.