Van Brants Rus Hof - ANBI

Het Van Brants Rus Hof is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting en nalatenschappen aan het Van Brants Rushof zijn vrij van successie. Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen heeft de overheid de ANBI’s verplicht een aantal kerngegevens openbaar te maken via een internetsite. Deze informatie vindt u hieronder.

Naam:
Evangelisch Lutherse Stichting Van Brants Rus Hofje - kortweg: Van Brants Rus hofje.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Indentificatienummer): 007031774.

Contact gegevens Regenten van het Van Brants Rus Hofje:
Nieuwe Keizersgracht 28-44,
1018 DS Amsterdam,
email: vbrhofje@gmail.com

Bestuur
Dhr. dr. H.C. Donga, voorzitter
Mw M.W. Starke-Hulst, secretaris
Dhr. W. Tjoelker R.A., penningmeester
Dhr. drs. P. Wagenmaker, lid
Dhr. mr. H.P.G.E. Has, lid.

Beleid
Het beleid van het bestuur wordt gericht door de bepalingen van de erflater en de geschiedenis van bewoning in de loop der jaren (instelling van liefdadigheid). Het beleid is er bovendien op gericht om het gebouw en zijn doelstelling ook te kunnen doorgeven aan volgende generaties. Daartoe probeert het bestuur het gebouw ‘bij de tijd’ te houden, onder andere door het streven naar het gebruik van duurzame energie. Verder is het van belang de historische collectie van het hofje in stand te houden, te conserveren en waar mogelijk uit te breiden. Tevens wordt geprobeerd samen met de bewoners iets waar te maken van de bedoelingen van de erflater, onder andere door de niet-commerciële verhuur van de kamers en door nauwe contacten met bewoners (gesprekken door bestuur met bewoners, viering van de jaarlijkse stichtersdag, eindejaarsbijeenkomsten, samenwerking met bewoners bij tulpendagen, open tuinen dagen en monumentendagen, samen onderhouden van de hofjestuin).

Beloningsbeleid
Het bestuur van het hofje alsmede de huismeesters en assistent-huismeesters zijn allen vrijwillig werkzaam ten behoeve van het hofje. Zij ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De Evangelisch Lutherse stichting Van Brants Rus Hofje heeft ten doel onderdak en verzorging te verlenen aan behoeftige vrouwen (…) alsmede het huisvesten van verpleegkundigen en van werkende en studerende jongeren, alle van onbesproken gedrag, die daartoe naar de mening van regenten in aanmerking komen. Naast het onderdak in de onzelfstandige woningen, biedt het bestuur verzorging door het ter beschikking stellen van faciliteiten voor optimaal beschermd wonen. Hier toe behoren: de studentenhuiskamer met barvoorziening en piano, logeerkamer met badkamer voor vrienden of ouders, wasserette, fietsenkelder, tuin met recreatiemogelijkheden, regelmatige contacten en bijeenkomsten met het bestuur.

JAARVERSLAG 2017
Er was zoals steeds contact met binnenvader en binnenmoeder Geert van Wesemael en Marlène Engelen. Bij activiteiten en bij besprekingen zorgen zij voor koffie en thee. In dit verslagjaar zorgden zij ook voor de catering e.d. bij de presentatie van het Petersburgboek en de onthulling van het staand portret van Christoffel van Brants. Als hun assistenten fungeerden Floris van Gils en Derian Averesch. Onder leiding van de binnenvader en binnenmoeder wordt ook de jaarlijkse brandveiligheidsoefening gehouden. Tevens zorgen zij voor de paasattenties en voor de adventsversiering.

Bewoning, verhuur, onderhoud.
Tijdens ons verslagjaar was het hofje volledig bewoond. Alleen de laatste maanden stond het tuinhuis leeg. Vanwege de staat van dit gebouw is het nodig nieuwe plannen voor herinrichting en voor onderhoud te ontwikkelen. Het bestuur is daar met voortvarendheid aan begonnen.
Zoals ieder jaar krijgen wij veel aanvragen voor bewoning, door het hanteren van enkele nadere criteria wordt de wachtlijst zo kort mogelijk gehouden. Zo hebben studenten die pas beginnen of ver buiten Amsterdam wonen prioriteit. Verhuur en bewonerszaken worden door mevrouw Van de Laarschot geregeld met het servicebureau van de ELG, dat ook de administratie voert. Alle kelders zijn verhuurd aan wijnfirma’s.
In 2017 zijn er veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals schilder- en loodgieterswerk. Ook was er een overstroming in de kelder, waarna plannen werden ontwikkeld om tot een betere riolering te komen. Veel opknapwerkzaamheden hielden ook verband met de twee feestelijke bijeenkomsten die dit verslagjaar zijn gehouden. De duurzaamheidsdoelstelling hielden we ook dit verslagjaar vast, al is een aantal zaken op dit moment vanwege het monumentale karakter van ons pand praktisch niet uitvoerbaar. Wij houden de ontwikkeling in de technische mogelijkheden in de gaten en zullen die waar mogelijk toepassen.
De tuin wordt regelmatig onder handen gekomen. Ook dit jaar deed ons hof weer mee aan de opentuinendagen. Er kwamen meer dan 1000 belangstellenden.
In de regentenkamer wordt behalve door ons bestuur ook vergaderd door het Luther Museum Amsterdam i.o.

Activiteiten
In dit verslagjaar culmineerden een aantal projecten waarmee we al een paar jaar bezig waren. Zo werd in een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 17 juni het boek: Petersburg, Roem der Hoven over De verdwenen lusthof van Peter de Grotes agent Christoffel van Brants gepresenteerd. Na korte inleidingen door drie van de vijf  auteurs, prof. Waegemans, dr. Vogelzang en dr. Donga, werd het eerste exemplaar aangeboden aan de directeur van de Nederlandse Kastelen Stichting mevr. drs ir. H. Van Limburg Stirum. Daarna was er een feestelijke borrel voor de ongeveer 100 genodigden. Alle bewoners van ons hof ontvingen het boek als geschenk. Het boek is te koop bij het Hofje. Twee maanden later, op 19 augustus was er opnieuw feest, nu ter gelegenheid van het feit dat 300 jaar geleden Christoffel van Brants, onze stichter, door tsaar Peter de Grote in de erfelijke Russische adelstand werd verheven. Het bestuur had aan de bekende Amsterdamse kunstenaar Jeroen Henneman gevraagd een zogenaamd staand portret van onze stichter te maken. Deze sculptuur heeft zijn plaats gekregen in de achterhal naast de regentenkamer. De onthulling geschiedde door mevr. dr. Michaela Hansen, hoofd Monumenten en Cultuur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die ook een toespraak hield. Dat deed ook de kunsthistoricus dhr. Jan Six, die meer over de schilder van het officiële portret van Van Brants door Arnold Boonen vertelde. Ds. Donga zette alles in de lijst van de geschiedenis van de vriendschap tussen Van Brants en de tsaar. Vele bekende Nederlanders waren als gast bij de onthulling aanwezig. Ook was er passende muziek door Irene Kok en Kalle de Bie op cello. Ook bij dit feest waren er 100 genodigden. Ook veel bewoners gaven acte de présence.
In het kader van het Lutherjaar maakte NCRV-KRO voor het programma Achter de Dijken een aantal opnames op ons hof. Onze bewoner Laurens de Man figureerde ook in deze tv-serie.
Op 14 oktober werd een openmiddag op het Hof gehouden, speciaal bestemd voor gemeenteleden van de Oude Lutherse Kerk en ouders van bewoners. We verwelkomden zo’n 60 personen voor de diverse rondleidingen; ook werd een feestelijke consumptie aangeboden.
Dit feestjaar werd afgesloten met het jaarlijkse stichtersfeest. Op 2 december gingen we met ruim 30 personen, bestuur en bewoners, naar de Luthertentoonstelling in Museum Catharijneconvent in Utrecht, en daarna hebben we gezamenlijk gedineerd in De Rechtbank. Een mooie waardevolle bijeenkomst.

Financiële verantwoording: zie Jaarrekening 2018