Het indienen van een projectaanvraag

Beleid en criteria projecten buitenland
van de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Uitgangspunt
‘We gaan uit van de eigen kracht en waarde van mensen. Diaconaat mag niet afhankelijk maken, maar beoogt dat mensen tot hun recht komen en (weer) sturing aan hun eigen leven geven. De rol van Diaconie is dan om bondgenoot te zijn. Diaconaat is tweerichtingsverkeer’ Toegepast naar diaconaat wereldwijd betekent dit onder meer dat we altijd samenwerken met lokale groepen en organisaties en dat zij de ‘eigenaar’ zijn van de projecten.

Beleidspunten
De Diaconie hanteert voor de projecten wereldwijd als beleidspunten:

a. We onderscheiden bij de beoordeling van projecten:
* Focusprojecten voor 3 jaren (met jaarlijkse bijdrage en check; na deze 3 jaar volgt evaluatie en is verlenging mogelijk). Door meer jaar te steunen helpen we de continuïteit van de projecten waarborgen. Door te focussen op een beperkt aantal projecten kunnen we tevens de betrokkenheid bij het werelddiaconaat vanuit onze Lutherse gemeenschap versterken. Ook voor de partners kan dit meerwaarde bieden omdat zij achter het ‘geld’ een gemeenschap zien. Zie ‘uitwerking’ onder.
* Projecten die in principe eenmalig ondersteund worden.

b. We streven naar evenwichtige spreiding van projecten over de verschillende continenten.

c. Maatschappelijke en andere ontwikkelingen gebruiken we voor een thematische, doelgerichte inzet van financiële middelen. Ons hoofdthema is: ecologische en sociale duurzaamheid (we hanteren ook wel people-planet-profit). Dit moet de rode draad zijn in al onze activiteiten. Verder focussen we momenteel op: hiv/aids, uitsluiting en jongeren. Bij het  thema ’duurzaamheid’ zoomen we momenteel v.w.b. projecten speciaal in op ‘Zonne-energie’ (Project Plek onder de zon).

d. We streven ernaar onze contacten met de Lutherse Wereld Federatie (LWF) aan te halen, o.a. door directe steun aan projecten van de LWF, in plaats van alleen via Kerk in Aktie. Dit om onze directe betrokkenheid bij het werk van de LWF duidelijk te maken en ook een entree te hebben bij de LWF t.b.v. beleidsontwikkeling en dergelijke.

e. Communicatie: meer aandacht in liturgie, Gemeenteblad, in Brandpunten, Diaconale Info, www.diaconie.com en elders. Voorbeeld: rapportage over projecten, verhalen van medewerkers van LWF/Kerk in Aktie, uitgezonden medewerkers, medewerkers van de projecten zelf als ze in Nederland zijn etc.

Criteria projecten
De Werkgroep Buitenland selecteert zelf projecten uit de projectlijsten van onze eigen organisaties t.w. Kerk in Aktie en LWF, en aanvragen van andere organisaties. We juichen het toe als er aanvragen komen uit ons eigen netwerk bv. vanuit de Brandpunten, Diaconale Instellingen en partners. Voor de beoordeling hanteren we – naast de fundamentele diaconale lijn van ‘helpen waar geen helpers zijn’ en een voorkeur voor kleinschalige projecten - de volgende criteria:
a. We toetsen op ons hoofdthema ecologische en sociale duurzaamheid (people-planet-profit) en selecteren in het bijzonder op onze huidige thema’s c.q. doelgroepen, te weten hiv/aids, uitsluiting en jongeren.

b. We werken voor een belangrijk deel via LWF en Kerk in Actie en hun locale partners, omdat LWF en Kerk in Actie onze eigen organisaties zijn, waar we vertrouwen in hebben en die via de kerkelijke weg verantwoording afleggen (we zijn ‘eigenaar’ van deze organisaties). Daar waar we in zee gaan met andere organisaties zijn vertrouwen en transparantie cruciaal.

c. Het project komt ten goede aan de allerarmsten en/of heeft een emancipatorische doelstelling t.b.v. een of meer achtergestelde groepen. We letten speciaal op de positie van vrouwen en jongeren. Ook toetsen we op ecologische duurzaamheid.

d. Het project heeft draagvlak in het gebied waarin het wordt uitgevoerd.

e. Het project wordt voor het grootste deel uitgevoerd door mensen uit het land zelf. We letten hierbij op participatie-issues als gender en jongeren bv. door te vragen om aan te geven hoeveel vrouwen en jongeren in het programma deelnemen.

f. Er is sprake van een eigen bijdrage (in geld of in persoonlijke inzet) vanuit de  doelgroep. Naast een eigen bijdrage van de doelgroep kan er ook sprake zijn van een bijdrage van de lokale gemeenschap / overheid bv. via infrastructuur en ondersteuning.

g. Er is regelmatig controle op de voortgang van het project (bijvoorbeeld door kerken /  een kerkelijke organisatie ter plaatse of door andere non-gouvernementele organisatie (vakbonden e.d.).

h. Het project werkt met een beleids- en werkplan (met meetbare doelen, tijdsplanning etc.), een begroting en een financieel verslag, waarin inkomsten en uitgaven worden verantwoord.

Aanvraag indienen?
De Werkgroep Buitenland van de Diaconie doet – uitgaande van het voor dat jaar begrote budget - voorstellen aan de vergadering van de Diaconie, welke besluit. De Werkgroep – die ongeveer 3x per jaar vergadert - beoordeelt aan de hand van de criteria de binnenkomende aanvragen. Vergaderdata van de Werkgroep Buitenland vindt u onder Diaconaal kader, vergaderdata. Aanvragen kunnen komen uit ons eigen netwerk bv. vanuit de Brandpunten (Wijkgemeenten), uit de Diaconale Instellingen en partners. Uiteraard kunnen ook anderen een aanvraag indienen.

Aanvragen voor financiële steun kunt u richten aan:
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
t.a.v. Hanne Wilzing, algemeen secretaris
Maasstraat 148
1079 BK Amsterdam,
of via info@diaconie.com