Het indienen van een projectaanvraag

Beleid en criteria projecten binnenland
van de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam


Uitgangspunt
‘We gaan uit van de eigen kracht en waarde van mensen. Diaconaat mag niet afhankelijk maken, maar beoogt dat mensen tot hun recht komen en (weer) sturing aan hun eigen leven geven. De rol van Diaconie is dan om bondgenoot te zijn. Diaconaat is tweerichtingsverkeer’

Beleidspunten
De Diaconie hanteert voor de projecten als beleidspunten:

a. We onderscheiden bij de beoordeling van projecten:
* Partnerschappen met langdurige samenwerking en steun.
* Focusprojecten voor 3 jaren (met jaarlijkse bijdrage en check; na deze 3 jaar volgt evaluatie en is verlenging mogelijk). Door meer jaren te steunen helpen we de continuïteit van de projecten waarborgen. Door te focussen op een beperkt aantal projecten kunnen we tevens de betrokkenheid bij het diaconaat vanuit onze Lutherse gemeenschap versterken. Ook voor de partners kan dit meerwaarde bieden omdat zij achter het ‘geld’ een gemeenschap zien. Betrokkenheid betekent naast geld, inhoudelijke aandacht en inzet via b.v. vrijwilligers.
* Projecten die in principe eenmalig ondersteund worden.

b. Maatschappelijke en andere ontwikkelingen gebruiken we voor een thematische, doelgerichte inzet van financiële middelen. Ons hoofdthema is: ecologische en sociale duurzaamheid (we hanteren ook wel people-planet-profit). Dit is de rode draad in al onze activiteiten. Verder focussen we momenteel op: hiv/aids, sociale uitsluiting, jongeren en ouderen.

c.  Communicatie: meer aandacht in liturgie (voorbede/informatie/inzet diaconale collecte), Gemeenteblad, in Brandpunten, Diaconale Info, www.diaconie.com en elders.Voorbeeld: rapportage over projecten, verhalen van medewerkers/betrokkenen in Diaconie, kerkdiensten, bijeenkomsten etc

We gebruiken het woord projecten, maar we blijven ons altijd bewust dat het om mensen gaat, waarbij projecten een middel zijn. Zie verder de algemene beleidspunten van de Diaconie.

Criteria projecten
Voor de beoordeling hanteren we – naast de fundamentele diaconale lijn van ‘helpen waar geen helpers zijn’ en een voorkeur voor kleinschalige projecten - de volgende criteria:

  1. * Het betreft een project in Nederland met een primaat voor (regio) Amsterdam.
  2. * Het betreft een diaconaal project: het project is gericht op mensen of groepen in een knelsituatie of situatie van isolement: helpen waar geen helpers zijn.
  3. * Het project voorziet in een behoefte waarin nog niet of onvoldoende wordt voorzien door andere instanties.
  4. * Het project komt (nog) niet of onvoldoende in aanmerking voor steun door de overheid of andere subsidieverstrekkers.
  5. * Als een project meegedragen wordt door vrijwilligers en/of er participatie is vanuit de doelgroep zelf vinden we dat een pre.
  6. * Bij aanmelding van het project dient aangegeven te worden dat aan alle randvoorwaarden: helderheid over doel en doelgroep, behoefte, draagvlak, financiering wordt voldaan.
  7. * De aanvraag dient gepaard te gaan met een plan, begroting en een recent financieel verslag.
  8. * Van de beschikbaar gestelde bijdrage dient rekening en verantwoording te worden afgelegd.
  9. * Het project is bereid om desgevraagd mee te werken aan voorlichtingsactiviteiten van de Diaconie.

Aanvraag indienen?
De Werkgroep Binnenland van de Diaconie doet – uitgaande van het voor dat jaar begrote budget - voorstellen aan de vergadering van de Diaconie, welke besluit. De Werkgroep – die ongeveer 3x per jaar vergadert - beoordeelt aan de hand van de criteria de binnengekomen aanvragen. Vergaderdata van de Werkgroep Binnenland vindt u onder diaconaal kader, vergaderdata.
Aanvragen kunnen komen uit ons eigen netwerk, bijvoorbeeld vanuit de Brandpunten (wijkgemeenten), diaconale instellingen en partners. Uiteraard kunnen ook anderen een aanvraag indienen.

Aanvragen voor financiële steun kunt u richten aan:

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
t.a.v. Hanne Wilzing, algemeen secretaris
Maasstraat 148
1079 BK Amsterdam, of via
info@diaconie.com