ANBI-gegevens

Naam:
Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam, kortweg: het OMVH

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer):
8167.71.935

Contactgegevens bestuur:
Ambtelijk secretaris: dhr. W. van Zwieten
Hoofdweg 92
1433 JW Kudelstaart
e-mail: info@omvh.nl
telefoon: 0297-369220

Bestuur:

Beleidsplan op hoofdpunten:
Nu De Wittenberg niet langer voor zorg wordt gebruikt, is een nieuwe exploitant voor het gebouw gevonden, waardoor het gebouw gebruikt gaat worden voor short-stay. Het beleid van het bestuur is er op gericht de Wittenberg te exploiteren onder de volgende voorwaarden:

De LCA, de Regentenkamers en de Kerkzaal zijn zelfstandig bereikbaar en exploiteerbaar. Op een passende manier is het gebruik vervlochten met het gebruik van het  Short stay complex. Het gebouw blijft de naam De Wittenberg houden.

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:
Volgens het reglement (afdeling V – artikel 1):

Belangrijkste activiteiten:
Algemeen

Gebouw De Wittenberg:

De Luther Collectie Amsterdam - kortweg LCA

De missie van het bestuur van de Luther Collectie Amsterdam is om het aan zijn zorg toevertrouwde lutherse culturele erfgoed toekomstbestendig te behouden, te beheren en op verantwoorde wijze voor het publiek te ontsluiten. De LCA wordt permanent tentoongesteld in het authentieke bestuurscentrum met stijlkamers en Kerkzaal van De Wittenberg. Deze onderdelen van het gebouw zijn Rijksmonument en het complex maakt deel uit van de Amsterdamse grachtengordel die tot het Unesco Wereld Erfgoed behoort. De collectie wordt getoond aan de hand van het verhaal van de lutherse gemeenschap en haar diaconale activiteiten in Nederland en Amsterdam. Voor meer informatie zie: luthercollectie/index.html

Financiële verantwoording
Balans OMVH per 31 december 2016
(X € 1000)

Omschrijving
2016
2015
Activa
Activa
VASTE ACTIVA
  Materiële vaste activa
8.710
1.464
  Financiële vaste activa -  Leningen u/g
143
220
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
4.771
7.695
  Effecten
3.301
3.161
  Liquide middelen
3.949
8.105
 
Passiva
Passiva
EIGEN VERMOGEN    
 Vrij besteedbaar vermogen  
3.034
3.271
 Ontwikkelingskosten De Wittenberg  
7.500
7.500
 Risico vermogen  
500
500
 Risico koersverschillen  
500
480
 Restauratiefonds Luther Collectie Amsterdam  
68
74
VOORZIENINGEN    
  Onderhoud De Wittenberg  
918
918
 Langlopende leningen  
7.500
7.500
KORTLOPENDE SCHULDEN  
854
402
Telling
20.874
20.874
20.645
20.645

Staat van baten en lasten

Omschrijving
2016
2015
Baten
Baten
Inkomsten    
  Baten uit interest en effecten
152
297
  Verhuur onroerend goed
8
17
 
Lasten
Lasten
Giften aan Diaconale projecten
50
81
De Wittenberg, incl. ontwikkelingskosten
63
42
Luther Collectie Amsterdam
89
74
Kosten van beheer en administratie
28
26
Overige kosten
11
11
Lasten uit interest en effecten w.o. beheerskosten
41
46
Kosten onroerend goed
  De Wittenberg
98
177
  Frans van Mierisstraat 72
3
3
Resultaat - negatief (2016) / positief (2015)
-223
- 146
Telling
160
160

314

 

314

Balans Luther Collectie Amsterdam per 31 december 2016 (X € 1000)

Omschrijving 2016 2015
Activa Activa
VASTE ACTIVA    
  Kunstbezit
PM
PM
VLOTTENDE ACTIVA
Vordering op OMVH 68
74
 
Passiva
Passiva
EIGEN VERMOGEN
 Vrij besteedbaar vermogen
68
74
Telling
68
68
74
74

Staat van baten en lasten (X € 1000)

Omschrijving 2016 2015
Baten Baten
Inkomsten        
  Bijdrage OMVH
83
81
 
Lasten
Lasten
Afschrijving renovatie regentenkamers
9
9
Aanschaf kunst
0
0
Onderhoud kunst
14
2
 Beheerskosten LCA
15
16
Kosten opslag kunst
21
21
Project Museum functie
30
26
Resultaat - negatief (2016) / positief (2015)
-6
7
Telling
83
83

81

 

81

 

Specificatie van de giften:  
Bijdrage Kopje Thee plus Amstelveen € 10.000   € 10.000    
Diaconaal Vakantiewerk SLOA € 18.000   € 15.500    
Via Kerk in Actie: Noodhulp Nepal
-
€ 1.000
 
Bijdrage renovatie Lutherhof
-
€ 3.500
 
Bijdrage aan ATTA, ouderenzorg Palestijnse gebieden € 5.000   € 5.000  
Noodhulp Zuid-Soedan € 2.000      
St. Helping Hand Moldavia € 660   -  
Ouderenuitjes in de Brandpunten € 2.220   € 3.074  
Activiteiten voor ouderen in de Brandpunten -   € 1.276  
Aandeel stille hulp aan ouderen € 2.120   € 650  
Bijdrage kosten ontwikkeling Augustanahof (beschermd wonen ouderen) € 10.000   € 10.000  
Smaragdgroep (Opvang vluchtelingen) -   € 30.586  
 
€ 50.000
€ 80.586