ANBI-gegevens

Naam:
Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam, kortweg: het OMVH

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 74859072; RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer): 8600522709

Contactgegevens bestuur:
Ambtelijk secretaris: dhr. W.H. van Zwieten
Hoofdweg 92
1433 JW Kudelstaart
e-mail: info@omvh.nl
telefoon: 0297-369220

Bestuur:

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden.
Doelstelling:
Volgens het reglement (afdeling V – artikel 1):

Belangrijkste activiteiten:
Algemeen

Gebouw De Wittenberg:

De St. Kunstbezit Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis of Luther Collectie Amsterdam - kortweg LCA
De missie van het bestuur van de Luther Collectie Amsterdam is om het aan zijn zorg toevertrouwde lutherse culturele erfgoed toekomstbestendig te behouden, te beheren en op verantwoorde wijze voor het publiek te ontsluiten. De LCA heeft haar kunst in bruikleen overgedragen aan het Luther Museum Amsterdam (LMA) waardoor de kunst permanent wordt tentoongesteld in het authentieke bestuurscentrum met stijlkamers en Kerkzaal van De Wittenberg. Deze onderdelen van het gebouw zijn Rijksmonument en het complex maakt deel uit van de Amsterdamse grachtengordel die tot het Unesco Wereld Erfgoed behoort. De collectie wordt getoond aan de hand van het verhaal van de lutherse gemeenschap en haar diaconale activiteiten in Nederland en Amsterdam. Voor meer informatie zie luthermuseum.nl

 

Staat van baten en lasten OMVH per 31 december 2021 (per € 1.000)
2021
Omschrijving BATEN
Inkomsten    
 Baten uit interest en effecten   283
 Verhuur onroerend goed   1624
     
  LASTEN
Giften aan Diaconale projecten 550  
De Wittenberg - inclusief ontwikkelingskosten 4  
Luther Museum Amsterdam 162  
Stichting Kunstbezit OMVH/LCA 105  
Kosten van beheer en administratie 21  
Overige kosten 12  
Lasten uit interest en effecten w.o. beheerskosten 43  
Kosten onroerend goed    
 De Wittenberg 544  
Resultaat - positief  465  
Telling            1.907            1.907
Specificatie van de giften: 2021
Bijdrage Diaconaal buurtwerk             5.000
Diaconaal vakantiewerk SLOA         15.500
Bijdrage burennetwerk            2.500
Bijdrage aan ATTA, ouderenzorg Palestijnse gebieden         25.000
Ouderenuitjes in de Brandpunten             2.000
Bijdrage ouderzorg door de Daconie       500.000
      550.000